Főoldal » Hírek » Abonyban portyázó sorozatbetörőket fogtak – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020 augusz­tu­sá­ban több abo­nyi házba is betör­tek.

Az egyik elkö­ve­tő ren­del­ke­zett hely­is­me­ret­tel Abony­ban. Ezt fel­hasz­nál­va a két férfi 2020 augusz­tu­sá­ban egy hónap lefor­gá­sa alatt három abo­nyi házba is betört, ahon­nan éksze­re­ket, drága órá­kat és kész­pénzt vit­tek el.

A három cse­lek­ménnyel össze­sen mint­egy kétmillió-kétszázezer forint­hoz jutot­tak.

A ceg­lé­di rend­őrök elfo­gá­su­kat köve­tő­en őket több rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.