Főoldal » Hírek » Ájultra verte az ismerősét, mert kifogásolta, hogy kutyával jött a kocsmába – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban egy kis­kun­ha­la­si kocs­má­ban úgy meg­ver­te az egyik isme­rő­sét, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint vád­lott és a sér­tett alkal­mi isme­rő­sök vol­tak, időn­ként össze­ta­lál­koz­tak egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben, ahová mind­ket­ten bejá­ra­to­sak vol­tak. Koráb­ban elő­for­dult már, hogy össze­szó­lal­koz­tak, de vere­ke­dés nem tör­tént.

A vád­lott 2020. feb­ru­ár 29-én kutya­sé­tál­ta­tás köz­ben ismét betért a kocs­má­ba, ahol a sér­tett más ven­dé­gek­kel együtt már ott volt. Egy idő után a vád­lott és a sér­tett vitat­koz­ni kezd­tek. A konf­lik­tus oka az volt, hogy a sér­tett kifo­gá­sol­ta, hogy a vád­lott behoz­ta a kutyá­ját a kocs­má­ba és ott fegyel­mez­te.

A vita köz­ben dula­kod­tak, köl­csö­nö­sen lök­dös­ték egy­mást, majd a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fel­ső­tes­tén, ami­től a férfi elesett. Miu­tán fel­tá­pász­ko­dott, a vád­lott újból, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcát, ami­től az isme­rős hanyatt esett, fejé­nek hátsó része a kocs­ma köve­ze­té­hez csa­pó­dott és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét.

Ezután érke­zett a vád­lott élet­tár­sa, aki azon­nal hívta a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szál­lí­tot­ták az esz­mé­let­len fér­fit. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.