Főoldal » Hírek » Aláírásgyűjtést végzőkkel szemben és egy demonstráción viselkedett agresszíven – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott alá­írás­gyűj­tő akti­vis­ták­kal és egy tün­te­té­sen egy újság­író­val szem­ben lépett fel erő­sza­ko­san, a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt elle­ne.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 40 éves férfi 2019. ápri­lis 10-én dél­után a VI. kerü­let, Nyu­ga­ti téren oda­ment azok­hoz, akik poli­ti­kai pár­tok akti­vis­tá­i­ként, fel­ál­lí­tott sát­ra­ik előtt alá­írás­gyűj­tést végez­tek. A férfi a nála lévő foci­lab­dát berúg­ta az egyik sátor­ba, majd nagy erő­vel egy másik sátor előtt levő pult­nak és a sátor olda­lá­nak rúgta a lab­dát. Egy akti­vis­ta fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba cse­lek­mé­nyét, amire a férfi han­go­san és trá­gá­rul szit­ko­zód­va leköp­te az akti­vis­tát.

A vád­irat­nak része még egy cse­lek­mény, amely sze­rint a férfi 2020. janu­ár 30-án a VII. kerü­le­ti Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal előtt tar­tott gyű­lé­sen han­go­san és indu­la­to­san inzul­tált egy újság­írót, aki­nek egy­más után két­szer levet­te a szem­üve­gét és meg is lökte a fel­ső­tes­tén.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mind­két eset­ben alkal­mas volt arra, hogy meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és gyű­lé­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zé­sé­ben – szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést.