Főoldal » Hírek » Alaptalanul ígérték a vállalkozónak büntetőügye befolyásolását – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást.

A nyo­mo­zó főügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben több hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre a Készen­lé­ti Rend­őr­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021 máso­dik felé­ben két férfi a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zó befo­lyá­sos kap­cso­la­tuk­ra hivat­koz­va fel­aján­lot­ta segít­sé­gét egy bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló sze­mély­nek. A két férfi azt állí­tot­ta a vál­lal­ko­zó­nak, hogy a kap­cso­la­tuk révén el tud­ják érni, hogy meg­szün­tes­sék a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz egy­ide­jű hasz­ná­la­tá­val elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­tet, és a bün­te­tő­el­já­rás vele szem­ben fel­füg­gesz­tés­re, vagy akár meg­szün­te­tés­re kerül­jön.

A két férfi egy har­ma­dik tár­suk segít­sé­gé­vel egy magát – valót­la­nul – a „Fővá­ro­si Bíró­sá­gon” ülnök­ként dol­go­zó sze­mély­nek kiadó nőt muta­tott be a vál­lal­ko­zó­nak, aki  azt állí­tot­ta, hogy az ügy­ben eljá­ró ügyész és bíró meg­vesz­te­ge­té­sé­vel 34 mil­lió forin­tért el tudja intéz­ni, hogy a vál­lal­ko­zó­ról leke­rül­jön a láb­bi­lincs, továb­bá azt is, hogy később szá­má­ra ked­ve­ző íté­let szü­les­sen.

A magát hiva­ta­los­nak kiadó sze­mély­nek nem volt lehe­tő­sé­ge a bün­te­tő­el­já­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra, de a gya­nú­sí­tot­tak ennek lát­sza­tát a vál­lal­ko­zó előtt folya­ma­to­san fenn­tar­tot­ták.

Az ügyész­ség elren­del­te a bün­te­tő­ügy befo­lyá­so­lá­sá­ra alkal­mas kap­cso­lat­ra alap­ta­la­nul hivat­ko­zó három férfi és a magát hiva­ta­los sze­mély­nek kiadó nő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­su­kat. Egy gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett, míg a többi elkö­ve­tő tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ma dönt.