Főoldal » Egyéb kategória » Alkoholizálással és agresszív magatartással veszélyeztette a gyermekei erkölcsi fejlődését

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kettő rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a hére­gi fér­fi­val szem­ben, aki alko­ho­li­zá­ló élet­mód­já­val és élet­tár­sa bán­tal­ma­zá­sá­val veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kei erköl­csi fej­lő­dé­sét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és  párja élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból két gyer­mek szü­le­tett 2011-ben és 2013-ban. A vád­lott rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tá­sa miatt az élet­tár­sak között rend­sze­re­sek vol­tak a viták, ezek egy részé­nek a gyer­me­kek is szem- és fül­ta­núi vol­tak.

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2018. decem­ber 31. nap­ján este a csa­lá­di ház­ban élet­tár­sát fél­té­keny­ség­ből szi­dal­maz­ta, egy alka­lom­mal jobb tenyér­rel arcon ütöt­te, vala­mint fel­ső­ru­há­za­tát leköp­te, ennek a gyer­me­kek szem­ta­núi vol­tak. Ezt köve­tő­en a vád­lott magá­hoz vett egy kb. 40 cm hosszú­sá­gú kést, mellyel élet­tár­sa felé indult a „Majd én meg­mu­ta­tom!” fel­ki­ál­tás­sal.

A nő gyer­me­ke­i­vel a vád­lott elől a gye­rek­szo­bá­ba beme­ne­kült, az ajtót a vád­lott előtt becsuk­ta, azon­ban a vád­lott a szi­dal­ma­zást az ajtón kívül­ről tovább­ra is foly­tat­ta, miköz­ben a kezé­ben lévő kés­sel hado­ná­szott. Ezen idő alatt a nő tele­fo­non segít­sé­get kért két fér­fi­tól, akik meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en a vád­lott a kést elrak­ta és kiment az udvar­ra. A nő a bán­tal­ma­zá­sa miatt nem kérte a férfi meg­bün­te­té­sét.

A vád­lott alko­ho­li­zá­ló élt­mód­já­val, és azon cse­lek­mé­nyé­vel, hogy a neve­lé­se, fel­ügye­le­te, gon­do­zá­sa alatt álló két kis­ko­rú gyer­mek jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát - ezál­tal a gyer­me­kek­nek nem muta­tott meg­fe­le­lő erköl­csi pél­dát - neve­lé­si köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te és gyer­me­kei erköl­csi fej­lő­dé­sét, egész­sé­ges szo­ci­a­li­zá­ci­ó­ját veszé­lyez­tet­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült 58.582,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.