Főoldal » Hírek » Állami kitüntetések március 15. alkalmából

Már­ci­us 15-e alkal­má­ból, a leg­főbb ügyész elő­ter­jesz­té­sé­re, Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök két ügyész­sé­gi mun­ka­társ­nak ado­má­nyo­zott kitün­te­tést.

Dr. Gödöny József leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, leg­főbb ügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt kitün­te­tés­ben része­sült, az ügyész­ség szol­gá­la­tá­ban eltöl­tött több mint négy évti­ze­des pálya­fu­tá­sa alatt az igaz­ság­ügyi infor­ma­ti­ka terén kima­gas­ló szín­vo­na­lon vég­zett, szé­les kör­ben nagy­ra­be­csült tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként. 

Dr. Pir­ger Csaba Ferenc Zala vár­me­gyei főügyész­sé­gi ügyész a Magyar Érdem­rend lovag­ke­reszt kitün­te­tés­ben része­sült, az ügyé­szi szer­ve­zet­ben több mint négy évti­ze­den át tel­je­sí­tett bün­te­tő­jo­gi szak­ági ügyé­szi és saj­tó­szó­vi­vői tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként.

A kitün­te­té­se­ket Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át.

Szív­ből gra­tu­lá­lunk!