Főoldal » Állás » Álláshirdetés kézbesítő munkakör betöltésére

A Leg­főbb Ügyész­ség Igaz­ga­tá­si Önál­ló Osz­tá­lya a Köz­pon­ti Igaz­ga­tá­si és Minő­sí­tett Ada­tot Keze­lő Iroda „kéz­be­sí­tő” fizi­kai alkal­ma­zot­ti állás­he­lyé­nek betöl­té­sé­re mun­ka­tár­sat keres.

A mun­ka­vég­zés helye a Leg­főbb Ügyész­ség.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­nek fel­té­te­lei:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len elő­élet,
  • leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­nek külö­nös fel­té­te­le: a nem­zet­biz­ton­sá­gi ellen­őr­zés­hez való hoz­zá­já­ru­lás, illet­ve koc­ká­za­ti ténye­zőt nem tar­tal­ma­zó nem­zet­biz­ton­sá­gi szak­vé­le­mény.

Előnyt jelent a hason­ló mun­ka­kör­ben szer­zett gya­kor­lat.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény és a munka tör­vény­köny­vé­ről szóló 2012. évi I. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell:

  • az élet­út bemu­ta­tá­sát és tele­fon­szá­mot tar­tal­ma­zó fény­ké­pes önélet­raj­zot [mely tar­tal­maz­za az isko­lai vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­ge­ket, eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét és idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap)],
  • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, mely­ben hoz­zá­já­rul, hogy a pályá­za­ta során benyúj­tott ira­tok­ban, az önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ada­ta­it a pályá­zat­tal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés során a Leg­főbb Ügyész­ség kezel­je.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra

  • ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia bün­tet­len elő­éle­tét és azt, hogy nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt,
  • bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

A pályá­za­to­kat 2022. októ­ber 15. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi és Tovább­kép­zé­si Főosz­tá­lyá­ra kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben a szetof@mku.hu címre.