Főoldal » Hírek » Álló helyzetben borult fel az ittas motoros – fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos ittas­sá­ga miatt álló helyé­ben borult fel az a motor­ke­rék­pá­ros, aki­vel szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség.

A 47 éves veszp­ré­mi férfi 2021. szep­tem­ber 7-én, azt köve­tő­en, hogy ott­ho­ná­ban mint­egy fél liter vod­kát meg­ivott, kora dél­után motor­ke­rék­pár­ral indult a város­szé­li üzlet­köz­pont­ba vásá­rol­ni. Egy útke­resz­te­ző­dés­ben az elsőbb­ség­adás táb­lá­nál meg­állt, azon­ban annyi­ra ittas volt, hogy álló helyé­ben eldőlt a motor­ral. Rend­őrök és men­tő­au­tó is érke­zett a hely­szín­re, majd a kór­ház­ban elvég­zett vizs­gá­lat kimu­tat­ta a férfi súlyos alko­ho­los befo­lyá­solt­sá­gát. A vád­lott a bal­eset követ­kez­té­ben nem sérült meg.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.