Főoldal » Egyéb kategória » Amint szabadult újra bűncselekményt követett el – vádat emeltek ellene

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki volt élet­tár­sa új pár­já­ra támadt.

A férfi koráb­ban hat évig volt egy nő élet­társa, de bör­tön­be kel­lett vonul­nia és azalatt a nő élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik fér­fi­val.

A vád sze­rint a férfi már sza­ba­du­lá­sa nap­ján fel­ke­res­te Ceg­lé­den volt élet­tár­sát és annak új pár­ját, a nap nagy részé­ben együtt ita­loz­tak és beszél­get­tek, majd később az elkö­ve­tő távo­zott.

Az esti órák­ban azon­ban vissza­tért a pár­hoz és
fele­lős­ség­re vonta volt élet­tár­sátami­ért más férfi mel­lett fek­szik, majd egy szék­kel fejbe vágta a nő új pár­ját.

Ezután az elkö­ve­tő ököl­lel kezd­te bán­tal­maz­ni a fér­fit, illet­ve miu­tán a föld­re került rug­dos­ta is.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett fej­sé­rü­lé­se­ket, így töb­bek között arc­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügy­ben aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűntet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen, aki a bíró­sá­gi eljá­rást letar­tóz­ta­tás­ban várja.