Főoldal » Hírek » Anya és lánya a püspökladányi családi házban termesztették a kannabiszt – rendőrségi videóval és fotókkal – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő esete miatt emelt vádat azzal a nővel és édes­any­já­val szem­ben, akik ott­ho­nuk­ban ter­mesz­tet­tek kábí­tó­szert.

A 40 éves vád­lott 2018 őszén Buda­pes­ten élt, de a hét egy részét édes­any­ja püs­pök­la­dá­nyi ház­ban töl­töt­te. A fia­ta­labb vád­lott rend­sze­re­sen segí­tet­te édes­any­ját a meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­ta miatt és a csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban is részt vett.

A fia­ta­labb vád­lott 2018 őszén Buda­pes­ten isme­ret­len for­rás­ból kan­na­bisz palán­tá­kat, vala­mint a növény ter­mesz­té­sé­hez és neve­lé­sé­hez szük­sé­ges beren­de­zé­se­ket vásá­rolt, ame­lye­ket az édes­anya püs­pök­la­dá­nyi csa­lá­di házá­hoz szál­lí­tott.

A vád­lot­tak kan­na­bisz növé­nyek ter­mesz­té­sé­be kezd­tek, a sza­po­rí­tott növé­nye­ket előbb a ház­ban fel­ál­lí­tott fólia­sá­tor­ban nevel­ték, majd kihaj­tást köve­tő­en a kert­be ültet­ték. Az idő­sebb vád­lott fel­ada­ta a fólia­sát­rak keze­lé­se és a növé­nyek gon­do­zá­sa volt. A növé­nyek­ről a vád­lot­tak leg­alább három alka­lom­mal szü­re­tel­ték le a mari­hu­á­na elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges virág­za­tot és leve­let.

A vád­lot­tak püs­pök­la­dá­nyi házá­ban 2019. októ­ber 18-án tar­tott kuta­tást a rend­őr­ség, ennek során a kert­ből és a lakó­ház külön­bö­ző helyi­sé­ge­i­ből, továb­bá a fia­ta­labb vád­lott buda­pes­ti laká­sá­ból is fog­lal­tak le ille­gá­lis növé­nye­ket.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a fia­ta­labb vád­lot­tat fegyház-, édes­any­ját pedig bör­tön­bün­te­tés­re, emel­lett mind­ket­tő­jü­ket köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je, a lefog­lalt növé­nye­ket, ille­tő­leg esz­kö­zö­ket pedig koboz­za el. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő joguk­ról.

A nyo­mo­zást végző Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a kuta­tás során készí­tett videó és a fény­ké­pek itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ugy-szaritottak-mint-a-ruhat#4