Főoldal » Hírek » Anyja házastársának bántalmazásával gyanúsítják, életveszélyes sérülést okozott – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint két­szer bán­tal­maz­ta any­já­nak házas­tár­sát, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A gya­nú­sí­tott 2020. május 13-án, közös lakó­he­lyü­kön, szó­vál­tást köve­tő­en a 95 éves fér­fit ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett­nél töb­bek között kemény burok alat­ti bevér­zés ala­kult ki, amely a sér­tet­ti vér­al­va­dás­gát­ló gyógy­sze­res keze­lést és annak hatá­sát figye­lem­be véve élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként érté­kel­he­tő.

A ter­helt 2020. decem­ber 4-én ismét bán­tal­maz­ta az idős fér­fit, amely­nek során egy 40 cm-es bot­tal több­ször meg­ütöt­te a fotel­ben ülő sér­tet­tet. Leg­alább egy ütés a sér­tett arcát érte, amely miatt az arc­bő­re a szeme alatt fel­sza­kadt. A  bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt.

A gya­nú­sí­tott annak érde­ké­ben, hogy a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alól kivon­ja magát, isme­ret­len hely­re távo­zott, vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, így vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a sér­tett több­szö­ri bán­tal­ma­zá­sá­ra figye­lem­mel, a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fenn­áll. Ala­po­san fel­te­he­tő továb­bá, hogy a ter­helt a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt­ve­vő, vagy más sze­mélyt meg­fé­lem­lí­te­ne, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­na.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.