Főoldal » Hírek » Autómosóban is adtak el kábítószert a vád szerint – rendőrségi és TEK-es VIDEÓVAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 6 fér­fi­val szem­ben emelt vádat, és bör­tön, vala­mint fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint négy, 26-37 év közöt­ti férfi Buda­pes­ten és Vecsé­sen amfe­ta­mint és hasist árult. A vád­lot­tak­nak közös kap­cso­la­ta volt egy ,,Gyufa” bece­ne­vű férfi, aki idő­köz­ben elhunyt. Volt olyan vád­lott, aki egy autó­mo­só­nál az ott dol­go­zó alkal­ma­zott­nak adott el amfe­ta­mint, aki azt az öltö­ző­szek­ré­nyé­ben tárol­ta.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti nyo­mo­zó Iroda több ütem­ben szá­mol­ta fel a rész­ben össze­füg­gő háló­za­tot, az egyik ter­hel­tet – a sze­mé­lyé­ben rejlő koc­ká­zat miatt – a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont szak­sze­rű segít­sé­gé­vel fogta el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség két férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett, három­mal – egyi­kük­kel mint bűn­se­géd­del – szem­ben alap­ese­ti kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, a hato­dik férfi ellen pedig kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét a tör­vény alap­eset­ben ket­tő­től nyolc évig, a jelen­tős mennyi­ség­re tör­té­nő elkö­ve­té­sét öttől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

Az ügy­ben töb­ben vol­tak letar­tóz­ta­tás­ban koráb­ban, három vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saját és TEK-es videó itt elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszerkereskedot-fogtak-el