Főoldal » Fejér Megyei Főügyészség » Autóval akart ölni – letartóztatásba került- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki autó­já­val szán­dé­ko­san neki­haj­tott az őt fel­bosszan­tó moto­ros­nak.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. júli­us 12-én a nap folya­mán bics­kei tel­kén dol­go­zott és zavar­ta, hogy a sér­tett folya­ma­to­san az utcá­ban moto­ro­zott.

A ter­helt este ittas álla­pot­ban a moto­ro­zás miat­ti zaj- és por­kel­tés okán össze­szó­lal­ko­zott egyik szom­széd­já­val, majd közöl­te, hogy meg­öli a sér­tet­tet.

A gya­nú­sí­tott autó­já­ba ült, és azzal neki­haj­tott az úton vele szem­be hala­dó moto­ros­nak. A sér­tett ész­lel­te, hogy a kocsi túl gyor­san hajt, ezért a motor­ral meg­állt az út szé­lén. Az ütkö­zés előt­ti pil­la­nat­ban a sér­tett leug­rott a jár­mű­ről, amit az autó maga alá gyűrt.

A gya­nú­sí­tott kiszállt a kocsi­ból, majd ütni és foj­to­gat­ni kezd­te a sér­tet­tet, aki­nek végül sike­rült elme­ne­kül­nie.

A bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya okán fenn­áll a veszé­lye a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­nek, vagy elrej­tő­zé­sé­nek, vala­mint az elkö­ve­tés utáni kije­len­té­sei alap­ján a bűn­is­mét­lés veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó.

Mind­ezek okán az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a ter­helt és védő­je fel­leb­bez­tek.