Főoldal » Egyéb kategória » Az elcsalt költségvetési forrás teljes megtérítése esetén az ügyészség megszüntetheti az eljárást

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge több ügy­ben is köte­lez­te a ter­hel­te­ket az álta­luk a költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­té­rí­té­sé­re vád­eme­lés elha­lasz­tá­sa és fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés kere­té­ben.

A bün­te­tő­el­já­rás­ban kiemelt figyel­met kell for­dí­ta­ni a tár­sa­dal­mat ért anya­gi kár meg­té­rít­te­té­sé­re is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség erre tekin­tet­tel jár el és folya­ma­to­san nagy szám­ban alkal­maz­za az ezt lehe­tő­vé tevő jog­in­téz­mé­nye­ket. Pél­dá­ul a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge két – egy­más­tól füg­get­len – ügy­ben is köte­lez­te a gya­nú­sí­tot­tat az oko­zott költ­ség­ve­té­si hiány meg­fi­ze­té­sé­re.

Az egyik ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi 2017-ben a cégé­vel pályá­za­ton, költ­ség­ve­té­si for­rás­ból több mint 20 mil­lió forin­tot nyert új esz­kö­zök beszer­zé­sé­re. A gya­nú­sí­tott azon­ban az elnyert összeg­ből több mint 10 mil­lió forin­tot – a pályá­za­ti fel­té­te­lek­től elté­rő­en – hasz­nált esz­köz­re, egy ipari robot­ra for­dí­tot­ta, ezzel a költ­ség­ve­tés­nek vagyo­ni hát­rányt oko­zott. A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben koráb­ban elha­lasz­tot­ta a vád­eme­lést, és elő­ír­ta a 10,4 mil­lió forint meg­té­rí­té­sét. A gya­nú­sí­tott az oko­zott vagyo­ni hát­rányt meg­té­rí­tet­te, ezért vele szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te.

A másik ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy nő 2014-2015-ben bérbe adta az ingat­la­nát, azon­ban nem val­lot­ta be és fizet­te meg a bér­be­adás utáni adót. A kerü­le­ti ügyész­ség az oko­zott több mint 400 ezer forin­tos adó­hi­ány meg­té­rí­té­sét írta elő a gya­nú­sí­tott­nak, és ennek érde­ké­ben – az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján – 1 év idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te vele szem­ben az eljá­rást. Ha a gya­nú­sí­tott az elő­írt maga­tar­tá­si sza­bályt tel­je­sí­ti, az eljá­rás vele szem­ben is meg­szün­te­tés­re kerül.

A bemu­ta­tott ese­tek­ben a bün­te­tő­el­já­rás ren­des, bírói útról való elte­re­lé­se mel­lett a bűn­cse­lek­ményt egyéb­ként beis­me­rő gya­nú­sí­tott meg­té­rí­ti az oko­zott vagyo­ni hát­rányt, ame­lyért ,,cse­ré­be” meg­szű­nik a bün­tet­he­tő­sé­ge.