Főoldal » Hírek » Az élettársa életét kioltó nő büntetésének súlyosítását indítványozta az ügyészség – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét annak az 50 éves nőnek az ügyé­ben, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék aljas indok­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

 Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2019 nya­rán élet­tár­sak­ként éltek egy Bács-Kiskun megyei köz­ség­ben egy álta­luk bérelt ház­ban. Viszo­nyuk ezen idő­szak­ra meg­rom­lott és mind­ket­ten azt kíván­ták elér­ni, hogy a másik elhagy­ja az ingat­lant. Egy össze­szó­lal­ko­zás után közöt­tük tett­le­ges­ség­re ala­kult ki, amely után a fér­fi­nak fáj­dal­mai vol­tak. Ennek meg­szün­te­té­sé­re a vád­lott fel­aján­lot­ta gyógy­sze­re­it, ezek­ből a sér­tett fel­te­he­tő­leg téve­dés­ből nyug­ta­tót is bevett, mely­nek hatá­sá­ra esz­mé­let­len álla­pot­ba került. A vád­lott ekkor a lakó­ház lak­ha­tá­si jogá­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben élet­tár­sa éle­tét oly módon oltot­ta ki, hogy fejé­re kötö­zött egy nej­lon­zacs­kót, így meg­ful­ladt. A nő a sér­tet­tet a ház­hoz tar­to­zó kert­ben han­tol­ta el. Miu­tán a sér­tet­tet a hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai kezd­ték keres­ni, a rend­őri intéz­ke­dés során a vád­lott beis­mer­te cse­lek­mé­nyét.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert ellen­ér­de­kű fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor, ezek­ről a másod­fo­kú eljá­rás során a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.