Főoldal » Hírek » Az előválasztási sátornál garázdálkodott – az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Itta­san, szit­ko­zód­va lépett fel erő­sza­ko­san egy férfi egy elő­vá­lasz­tá­si sátor­nál. A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a garáz­dát gyor­sí­tott eljá­rás­ban, ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé, a bíró­ság a ter­hel­tet 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint egy 49 éves férfi 2021. szep­tem­ber 18-án a dél­előt­ti órák­ban ittas álla­pot­ban meg­je­lent a XX. kerü­let, Kos­suth Lajos téren, ahol az elő­vá­lasz­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­ra egy sátor állt, és ott töb­ben tar­tóz­kod­tak. A férfi fel­tép­te az egyik kar­ton­pa­pír sza­va­zó­ur­na tete­jét, majd meg­pró­bált fel­bo­rí­ta­ni egy asz­talt, miköz­ben szit­ko­zó­dott. A ter­helt az erő­sza­kos és pro­vo­ká­ló maga­tar­tá­sá­val fel­szó­lí­tás­ra sem hagyott fel, csak akkor távo­zott, ami­kor közöl­ték vele, hogy érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

A pest­er­zsé­be­ti rend­őrök gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a fér­fit.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és ezért őt 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let jog­erős.