Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza az ügyészség a kábítószerrel kereskedő békéscsabai férfiakkal szemben – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a két fér­fi­nak az ügyé­ben, akik hosszabb időn keresz­tül kábí­tó­szert érté­ke­sí­tet­tek Békés­csa­ba terü­le­tén.

Első­fo­kon a Gyu­lai Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján.

Az íté­let sze­rint 2019 nyara és 2021 feb­ru­ár­ja között az egyik férfi rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett az álta­la ter­mesz­tett mari­hu­á­ná­ból a másik­nak, aki a meg­vá­sá­rolt kan­na­biszt ugyan­eb­ben az idő­szak­ban, több eset­ben az édes­any­ja és a barát­nő­je köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, Békés­csa­bán több sze­mély­nek tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. A két férfi elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, amely­nek ered­mé­nye­ként mind­ket­ten több mint egy mil­lió forint bevé­tel­re tet­tek szert.  

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 5 év illet­ve 2 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el a kábí­tó­szer eladá­sá­ból befolyt pénz­összeg­re.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, ezért az eljá­rás másod­fo­kon foly­ta­tó­dik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett a bün­te­té­sek tar­ta­má­val, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.