Főoldal » Archív » Az eltúlzott féltékenység rossz tanácsadó

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és zak­la­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben.           

2019. ápri­lis 16-án dél­előtt Tisza­új­vá­ros­ban, a helyi piac köze­lé­ben lévő egyik ven­dég­lá­tó­he­lyen a vád­lott koráb­bi élet­tár­sa – egy sajó­örö­si fia­tal nő – egy férfi isme­rő­sé­vel beszél­ge­tett. A fél­té­keny vád­lott ezalatt tele­fo­non kül­dött üze­ne­tek­ben több alka­lom­mal is meg­ölés­sel fenye­get­te meg volt élet­tár­sa isme­rő­sét, majd rövid idő eltel­té­vel meg­je­lent a sörö­ző­nél.

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott a sörö­ző előt­ti terü­le­ten egy 14 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett elő a ruhá­za­tá­ból, mellyel – fenye­ge­tő kije­len­té­sek kísé­re­té­ben – kasza­bo­ló, hado­ná­szó moz­du­la­to­kat tett a köz­vet­le­nül előt­te álló, a volt élet­tár­sá­val beszél­ge­tő férfi irá­nyá­ba. A férfi tart­va attól, hogy vád­lott rátá­mad és meg­szúr­ja a kés­sel, véde­ke­zés­kép­pen egy alka­lom­mal arcon ütöt­te a vád­lot­tat, aki ettől a föld­re került és a kés kiesett a kezé­ből, melyet köve­tő­en távo­zott a cse­lek­mény hely­szí­né­ről.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en, 2019. ápri­lis 23-án egy inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül kül­dött üze­net­ben a vád­lott meg­ölés­sel fenye­get­te meg volt élet­tár­sát.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben, ellen­tét­ben az emlí­tett férfi isme­rő­sé­vel, aki az őt ért fenye­ge­té­sek miatt nem kíván­ta a vád­lott meg­bün­te­té­sét.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a nyo­mo­zás során lefog­lalt kés elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak.