Főoldal » Fővárosi Főügyészség » Az évzáró alatt lopott a besurranó tolvaj – elítélés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy buda­pes­ti gim­ná­zi­um­ból tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket egy közép­ko­rú férfi. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján letöl­ten­dő bör­tön­re ítél­ték jog­erő­sen.

A vád­irat sze­rint egy 46 éves férfi 2019. júni­us 18-án a dél­utá­ni órák­ban, egy XIII. kerü­le­ti gim­ná­zi­um­ba bement azzal a cél­lal, hogy onnan – az éppen zajló évzá­ró ünnep­ség alatt – érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. A férfi kihasz­nál­va azt, hogy a közép­is­ko­la épü­le­té­ben a tan­év­zá­ró ünnep­ség alatt az osz­tály­ter­me­ket őri­zet­le­nül hagy­ták, kész­pénzt, mobil­te­le­fo­no­kat, bank­kár­tyá­kat tulaj­do­ní­tott el.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val mint több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­vel szem­ben 26 rend­be­li besur­ra­ná­sos lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét egyéb­ként beis­me­rő fér­fit bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és 1 év 11 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság emel­lett 230 ezer forin­tos vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott a vád­lot­tal szem­ben.

Az íté­let jog­erős.