Főoldal » Egyéb kategória » Az idős néni zsíroskenyeret kent az éhes betörőnek

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt.  

A vád­lott 2019. feb­ru­ár ele­jén a haj­na­li órák­ban a bejá­ra­ti ajtót befe­szít­ve bement a Far­kas­lyuk tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házba, és elkez­dett érté­kek után kutat­ni. A zajok­ra fel­éb­redt a ház­ban lakó 77 éves idős, beteg asszony, és kér­dő­re vonta a fér­fit, hogy mit keres nála. Erre a vád­lott közöl­te, hogy éhes, és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy készít­sen neki enni­va­lót. Az idős nő félel­mé­ben nem mert ellen­sze­gül­ni, és egy zsí­ros kenye­ret kent, miköz­ben a vád­lott bejár­ta a lakást és 10.000,- Ft kész­pénzt, egy műbőr pénz­tár­cát és egy női kar­órát vett magá­hoz. Az asszony az ételt becso­ma­gol­ta, és átad­ta a vád­lott­nak azzal a kije­len­tés­sel, hogy akkor egye meg, aki ezután távo­zott, de még fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy ne mer­jen szól­ni a rend­őrök­nek. A zsí­ros kenyér viszont nem ízlett neki, azt az utcán egy kóbor kutyá­val etet­te meg.

Az asszony annyi­ra meg­ijedt, hogy a rend­őr­ség­re nem is mert tele­fo­nál­ni, csak a fiát érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről.

A vád­lott 2019. feb­ru­ár ele­jén továb­bi csa­lá­di házak­ba is betört Far­kas­lyuk tele­pü­lé­sen, ille­tő­leg Ózdon. Az egyik hely­szín­ről kézi­szer­szám­gé­pe­ket vitt el, míg a másik ház­ból közel 200.000,- Ft össze­gű kész­pénzt, vala­mint kar­órát és ékszert tulaj­do­ní­tott el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.