Főoldal » Hírek » Az időskorú férfi kést fogott az ápolónőre – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 81 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély ellen­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő a szik­szói kór­ház­ban az ápo­ló­nőt kés­sel leszú­rás­sal fenye­get­te.

A vád­irat sze­rint a 81 éves vád­lott 2022. júni­us hónap máso­dik felé­ben, kora dél­után a szik­szói kór­ház­ban egy köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ját láto­gat­ta meg. Az étke­zés végez­té­vel az edényt kivit­te a kór­te­rem­ből, és a folyo­só­ról bement a kulcs­ra nem zárt sze­mély­ze­ti mos­dó­ba azzal a cél­lal, hogy a WC-be öntse a feles­le­ges étel­ma­ra­dé­kot.

A szol­gá­lat­ban lévő ápo­ló­nő ész­lel­te, hogy a férfi egy szá­má­ra til­tott helyi­ség­be ment be, ezért követ­te. Belép­ve azt tapasz­tal­ta, hogy a vád­lott éppen a csé­szé­be öntöt­te az étel­ma­ra­dé­kot, ami­vel beszennyez­te a toa­let­tet. Ekkor kér­dő­re vonta a cse­lek­mé­nye miatt és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi erre úgy rea­gált, hogy trá­gár hang­nem­ben szid­ta, azt mond­ta neki, hogy lekö­pi és meg­rúg­ja, majd egy 5 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kést fogott rá, és leszú­rás­sal fenye­get­te.

Az ápo­ló­nő tart­va a vád­lott agresszív maga­tar­tá­sá­tól, félel­mé­ben elme­ne­kült és a nővér­szo­bá­ba távo­zott.

A sér­tett köz­al­kal­ma­zott ápoló, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, aki­nek mun­ka­kö­ri köte­les­sé­gei közé tar­to­zik betart­tat­ni a köz­egész­ség­ügyi és jár­vány­ügyi elő­írá­so­kat a bete­gek­kel és hoz­zá­tar­to­zó­ik­kal.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.