Főoldal » Hírek » Az idősotthon vezetője sikkasztotta el a gondozott pénzét – fotóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 50 éves nővel szem­ben, aki a gond­ja­i­ra bízott idős sér­tett több, mint 17 mil­lió forint­ját emel­te le több alka­lom­mal a sér­tett bank­szám­lá­já­ról.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott a műkö­dé­si enge­dély vissza­vo­ná­sá­ig tulaj­do­no­sa és fenn­tar­tó­ja volt egy Somogy megyei idő­sott­hon­nak.

A 81 éves sér­tett az ott­hon­ba köl­tö­zé­se­kor egye­bek mel­lett meg­ha­tal­ma­zást adott a vád­lott­nak arra is, hogy szük­ség ese­tén bank­szám­lá­ja felett ren­del­kez­zék.

A nő a bizal­mi viszonyt kihasz­nál­va az idős sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül 2018 nya­rán több­ször vett fel kész­pénzt a sér­tet­ti szám­lá­ról össze­sen 17.408.000 forint összeg­ben, amely­nek egy részét isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, azon­ban 10 mil­lió forin­tot ott­ho­ná­nak szek­ré­nyé­ben rej­te­ge­tett, míg közel 1 mil­lió forin­tot az idő­sott­hon iro­dá­já­ban tar­tott.

A nagy­atá­di rend­őrök az elsik­kasz­tott pénz­ből 10.900.000 forin­tot fog­lal­tak le, vala­mint a vád­lott ezi­dá­ig továb­bi 5.500.000 forin­tot fize­tett meg a sér­tett­nek.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.

A fény­ké­pet a nagy­atá­di rend­őrök az egyik kuta­tás során készí­tet­ték.