Főoldal » Hírek » Az ügyészség fellebbezett egy zenész ügyében – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be egy orszá­go­san ismert zenész és tár­sai ellen lopás és vesz­te­ge­tés miatt szü­le­tett íté­let­tel szem­ben.

A Buda­ör­si Járás­bí­ró­sá­gon indult ügy­ben a teg­nap késő dél­után befe­je­ző­dött az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­se.

Az Érdi járá­si Ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés a vád sze­rint elítélt vád­lot­tak ese­té­ben súlyo­sabb bün­te­té­sek kisza­bá­sá­ra irá­nyult.

A tel­jes egé­szé­ben, illet­ve rész­ben fel­men­tett vád­lot­tak ese­té­ben pedig a bűnös­sé­gük vád sze­rin­ti meg­ál­la­pí­tá­sát és bün­te­tés kisza­bá­sát kérte az ügyész­ség.