Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a sértettet megtévesztő, kizsákmányoló emberkereskedő letartóztatását – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotóval

A Fejér Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. janu­ár­tól 2020. novem­be­rig a sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá, és az abból szár­ma­zó bevé­tel­ből magát kitar­tat­ta.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, szak­má­val, vég­zett­ség­gel, más jöve­de­lem­for­rás­sal nem ren­del­ke­ző sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá, amellyel mások­nak sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból meg­sze­rez­te. A férfi a tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó jöve­del­met a sér­tet­től elvet­te, magát vele kitar­tat­ta. A gya­nú­sí­tott a nőt meg­té­vesz­tet­te, vele lát­szó­la­gos sze­rel­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, a sér­tett érzel­mi kötő­dé­sét kihasz­nál­va bírta rá őt arra, hogy a jöve­del­mét átad­ja neki.

A gya­nú­sí­tott mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, a sér­tet­tel tar­tat­ta ki magát, ezért ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vala­mint ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt­ve­vő vagy más sze­mélyt meg­fé­lem­lí­te­ne, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­na, bizo­nyí­tá­si esz­közt sem­mi­sí­te­ne meg, amely által a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se nem vég­le­ges.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/prostitualtkent-dolgoztatta-szerelmet-elfogtak-a#4