Főoldal » Hírek » Az ügyészség kitiltatná a renitens fiatalt Egerből- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

Egy 20 éves fia­tal­em­ber idén tavasszal soro­zat­ban köve­tett el erő­sza­kos és a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas bűn­cse­lek­mé­nye­ket a heve­si megye­szék­he­lyen. Az Egri Járá­si Ügyész­ség most vádat emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben.

A már több­ször bün­te­tett, csa­var­gó és ita­lo­zó élet­vi­telt foly­ta­tó vád­lott – miu­tán össze­ve­szett a Jász­ság­ban élő csa­lád­já­val –  Eger­be uta­zott, ahol nap­pa­la­it és éjsza­ká­it is a köz­te­rü­le­ten töl­töt­te.

2021. már­ci­us 26-án dél­után az ittas fia­tal a nyi­tott bejá­ra­ton át fel­ju­tott egy tíz eme­le­tes egri tár­sas­ház tete­jé­re, ott előbb könnyí­tett magán, majd fel­ka­pott egy 40 x 40 cm-es járó­la­pot, melyet pusz­ta szó­ra­ko­zás­ból a mély­be hají­tott. A súlyos beton­elem egy, a tár­sas­ház előtt par­ko­ló gép­ko­csi­ra esett, betör­ve annak szél­vé­dő­jét és behor­paszt­va a jármű tete­jét. A ron­gá­lás­sal az elkö­ve­tő közel egy­mil­lió forin­tos kárt oko­zott az autó tulaj­do­no­sá­nak.


Két hónap­pal később, május 21-én este a vád­lott a város főte­rén han­gos­ko­dott, mely­nek során min­den indok nél­kül oda­lé­pett egy fia­tal­ko­rú fiú­hoz, akibe nagy erő­vel több­ször is bele­rú­gott. A kara­te jel­le­gű rúgá­sok egyi­ke az álló sér­tet­tet a fején érte, ennek elle­né­re – a vélet­len­nek köszön­he­tő­en – csu­pán könnyű sérü­lést ered­mé­nye­zett. Az elkö­ve­tő pár nap­pal később, ugyan­csak az egri Dobó téren ittas álla­pot­ban két másik fia­tal­ko­rút is bán­tal­ma­zott. A rend­őr­ség ezt köve­tő­en vette őt őri­zet­be.

Az ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, továb­bá több­rend­be­li súlyos-, illet­ve könnyű testi sér­tés kísér­le­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet. A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, e mel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa ki őt Eger váro­sá­ból, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re is.