Főoldal » Hírek » Az ügyészség sikeresen támadta egy közismert biztosítótársaság általános szerződési feltételeit – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ügyész által indí­tott újabb köz­ér­de­kű per­ben álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság, hogy az elévü­lés két évre rövi­dí­té­se tisz­tes­ség­te­len.

Az ügyész­ség több biz­to­sí­tó álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it támad­ta ami­att, mert az álta­lá­nos 5 év helyett 1, illet­ve 2 éves elévü­lé­si idő­ket alkal­maz­tak a fogyasz­tók­kal szem­ben. A 2 éves elévü­lé­si idő alkal­ma­zá­sa az érin­tett per­ben hozott jog­erős dön­tés sze­rint is tisz­tes­ség­te­len és ezért érvény­te­len.

Meg­erő­sí­tést nyert a másod­fo­kú eljá­rás­ban az, hogy a biz­to­sí­tó által a tel­je­sí­tés­hez kért doku­men­tu­mok egy részé­nek (pl.: orvo­si doku­men­tu­mok, mint a bon­co­lá­si jegy­ző­könyv, halál utáni orvo­si jelen­tés, vagy a ható­sá­gi okira­tok, így jog­erős köz­igaz­ga­tá­si hatá­ro­za­tok) a biz­to­sí­tó által a fogyasz­tó­tól elvárt beszer­zé­se és meg­kül­dé­se jog­el­le­nes.

Meg­ál­la­pí­tot­ta továb­bá a bíró­ság, hogy díj­fi­ze­té­si kése­de­lem ese­tén tisz­tes­ség­te­len a fel­szó­lí­tó levél díjá­nak, vala­mint a biz­to­sí­tó részé­ről írá­sos tájé­koz­ta­tást tar­tal­ma­zó infor­má­ci­ós levél költ­sé­gé­nek fogyasz­tó­ra ter­he­lé­se. 

Tisz­tes­ség­te­len és ezért érvény­te­len az a szer­ző­dé­si fel­té­tel is, amely alap­ján a biz­to­sí­tá­si ese­ményt a biz­to­sí­tó­hoz a szol­gál­ta­tá­si igénnyel együtt a biz­to­sí­tá­si ese­ményt köve­tő 8 napon belül be kell jelen­te­ni, és tisz­tes­ség­te­len az a kikö­tés is, amely­nek értel­mé­ben a biz­to­sí­tó a beje­len­té­se­ket, nyi­lat­ko­za­to­kat csak akkor tekin­ti jog­ha­tá­lyos­nak, ha azo­kat írás­ban jut­tat­ták el hozzá.

A szer­ző­dé­si fel­té­te­lek azért tisz­tes­ség­te­le­nek, mert azok a felek szer­ző­dés­ből eredő joga­it és köte­le­zett­sé­ge­it a jóhi­sze­mű­ség és tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyé­nek meg­sér­té­sé­vel egy­ol­da­lú­an és indo­ko­lat­la­nul a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra álla­pít­ják meg.

A fenti, tisz­tes­ség­te­len­sé­get meg­ala­po­zó ok mel­lett az ért­he­tő­ség és egy­ér­tel­mű­ség hiá­nya miatt is tisz­tes­ség­te­len­nek ítél­te a bíró­ság a díj­nö­ve­lés mér­té­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra vonat­ko­zó szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket.