Főoldal » Hírek » Az ukrán embercsempész bíróság elé állításáról – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze vasár­nap állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő ukrán fér­fit, akit a szent­gott­hár­di rend­őr­jár­őrök 2020. novem­ber 19-én, Szent­gott­hár­don értek tet­ten, miköz­ben össze­sen négy – pakisz­tá­ni, indi­ai mig­ránst szál­lí­tott.

A vád sze­rint a vád­lott a román-magyar állam­ha­tá­ron jog­el­le­ne­sen átlé­pett, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó, har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gá­ro­kat a határ köze­lé­ben vette fel egy len­gyel rend­szá­mú autó­ba, majd Szent­gott­hár­dig szál­lí­tot­ta őket, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a magyar-osztrák állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes bíró­ja az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt két év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról.

A fotók az elfo­gást köve­tő­en készül­tek a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­ről.