Főoldal » Egyéb kategória » Azt hitte játékpisztoly, lelőtte a kislányát Miskolcon – FOTÓKKAL

Gon­dat­lan ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség egy 50 éves fér­fi­val szem­ben.

 A vád­lott férfi csa­lád­já­nak szom­széd­ja, egy idős nő elköl­tö­zé­se­kor több bevá­sár­ló sza­tyor­nyi ingó­sá­got hagyott náluk meg­őr­zés­re.

A férfi 2017 júni­u­sá­ban átnéz­te a tás­ká­kat és abban talált egy kis­mé­re­tű, álta­la játék­pisz­toly­nak nézett tár­gyat. Miköz­ben for­gat­ta, játék­ból elsü­töt­te. A fegy­ver­ből kilőtt löve­dék elta­lál­ta a köz­vet­le­nül mel­let­te ját­szó nyolc éves kis­lá­nyát. A vád­lott látva a vérző sérü­lést, azon­nal a kis­lány segít­sé­gé­re sie­tett, és a men­tő­ket is azon­nal érte­sí­tet­ték.

A gyors orvo­si segít­ség elle­né­re a kis­lány, a súlyos fej­sé­rü­lé­se miatt, a kór­ház­ba szál­lí­tás köz­ben meg­halt.

Az ügy­ben kiren­delt szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­té­si esz­köz, egy 22-es kali­be­rű ötlö­ve­tű for­gó­pisz­toly, mely lőfegy­ver­nek minő­sül, ember­élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.