Főoldal » Egyéb kategória » Baltával és vadászkéssel ölte meg a feleségét

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tatai ott­ho­nuk­ban bal­tá­val és kés­sel támadt fele­sé­gé­re, aki a bán­tal­ma­zás során éle­tét veszí­tet­te.

Az indít­vány sze­rint meg­ala­po­zott a gyanú arra nézve, hogy a gya­nú­sí­tott 2019. szep­tem­ber 1-jén 18 óra 09 per­cet nem sok­kal meg­elő­ző­en a tatai lakó­he­lyét képe­ző ingat­lan hátsó részén lévő helyi­ség­ben előbb egy bal­tá­val, leg­alább két­szer, nagy erő­vel, a fején meg­ütöt­te a fele­sé­gét, majd egy vadász­kés­sel három alka­lom­mal mell­ka­son szúr­ta. Az üté­sek, és a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, ezért a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra, azaz 2019. októ­ber 3. nap­já­ig elren­del­te.