Főoldal » Egyéb kategória » Baltával támadt haragosára

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. évtől hara­gos viszony­ban volt az apja test­vé­ré­vel, aki nehez­mé­nyez­te, hogy a vád­lott egy másik bün­te­tő­el­já­rás­ban az apjá­ra ter­he­lő val­lo­mást tett.

2019. janu­ár köze­pén a vád­lott egy bor­so­di falu­ban isme­rő­se laká­sán tar­tóz­ko­dott, ahová az esti órák­ban meg­érkezett az apja test­vé­re. Itt a továb­bi­ak­ban együtt ita­loz­tak, mely­nek során a vád­lott és a férfi között vesze­ke­dés ala­kult ki, ugyan­is a férfi sze­mé­re vetet­te a vád­lott­nak, hogy a saját apját fel­dob­ta a rend­őrségen, és ezért egy­szer arcon ütötte.

A vád­lott kiment a szo­bá­ból, de nem hagy­ta el a lakást, hanem egy másik helyi­ség­ben maradt. Ami­kor a férfi el akart menni az ingat­lan­ból, a vád­lott a szo­bá­ban talált balta élé­vel hátul­ról egy­szer fejen ütöt­te.

A sér­tett félig meg­fordult, ekkor azon­ban a vád­lott újból fejen ütöt­te, ami­től hasra esett. A föl­dön fekvő, vérző fejű sér­tet­tet a vád­lott ismé­tel­ten meg akar­ta ütni, azon­ban ezt ész­lel­te a ven­dég­lá­tó­juk. Az ingat­lan­ban lakó férfi azért, hogy megakadá­lyoz­za a bán­tal­ma­zást, bal kar­ját az ütés irá­nyá­ba emel­te, ily módon a balta éle a kezét érte. A vád­lott ezután eldob­ta a bal­tát, és kisza­ladt a lakás­ból. A kezén meg­sé­rült férfi a szom­széd­tól kért segít­sé­get.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a vád­lott apjá­nak test­vé­re 8 napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­csont törést szen­ve­dett, míg a védel­mé­ben beavat­ko­zó férfi sérü­lé­se is 8 napon túli.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.