Főoldal » Archív » Bántalmazás a szociális otthonban - vádemelés

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat két sze­méllyel szem­ben, akik a szo­ci­á­lis ott­hon lakó­it bán­tal­maz­ták.

A Bara­nya megyei szo­ci­á­lis ott­hon­ban fogya­ték­kal élő sze­mé­lyek­ről gon­dos­kod­nak. A két vád­lott az intéz­mény­ben ápolói-gondozói fel­ada­to­kat látott el.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke 2018 janu­ár­já­ban két gon­do­zot­tat bán­tal­ma­zott. Egyi­kük az esti lefek­vés során nem talál­ta a fel­ső­ru­há­za­tát, ezért a gon­do­zó kia­bál­ni kez­dett vele, majd több alka­lom­mal arcon ütöt­te. Ugyan­ezen idő­szak­ban egy másik gon­do­zot­tat vitt für­det­ni a vád­lott, mely­nek során töröl­kö­ző­vel és egy műanyag fla­kon­nal több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet.

Az ügy másik vád­lott­ja szin­tén 2018 janu­ár­já­ban für­de­tett egy gon­do­zot­tat, aki fogya­té­kos­sá­ga foly­tán a vád­lott fel­szó­lí­tá­sa­i­nak nem tett ele­get. Ekkor a gon­do­zó dühö­sen kia­bál­ni kez­dett az ápolt­tal és több alka­lom­mal meg­ütöt­te.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 1 – 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.