Főoldal » Hírek » Bántalmazta a gyermekeit és házastársát, az ügyészség súlyosításért fellebbezett- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2020. decem­ber 1-jén meg­tar­tott tár­gya­lá­son osz­tot­ta a Fejér Megyei Főügyész­ség jogi állás­pont­ját mind a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét, mind a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát érin­tő­en azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több­ször bán­tal­maz­ta három gyer­me­két és házas­tár­sát.

A ter­helt és házas­tár­sa házas­sá­ga meg­rom­lott, amely­ből kifo­lyó­lag gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek. A férfi 2012-től kez­dő­dő­en itta­san több­ször bán­tal­maz­ta kis­ko­rú gyer­me­ke­it, vala­mint a házas­tár­sát töb­bek között a kis­ko­rú­ak előtt is, a gyer­me­kek előtt sze­xu­á­li­san köze­le­dett a fele­sé­gé­hez, a kis­ko­rú­ak szo­bá­já­ba kés­sel a kezé­ben ment be, amely ben­nük komoly félel­met kel­tett.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a főügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve meg­vál­toz­tat­ta, a ter­hel­tet 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint 1 rend­be­li testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te mel­lett 2 rend­be­li súlyo­sab­ban minő­sü­lő testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek.

A tör­vény­szék az elkö­ve­tő­vel szem­ben az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott pénz­bün­te­tést 2 év bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.