Főoldal » Hírek » Bántalmazta a gyermekotthonban lakó lányokat, egyikük sérelmére szexuális erőszakot követett el egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi a 13 és 16 éves lányok­nak fel­aján­lot­ta, hogy autó­val vissza­vi­szi őket a gyer­mek­ott­hon­ba, ehe­lyett egy erdős kül­te­rü­le­ten sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re szó­lí­tot­ta fel őket. Til­ta­ko­zá­suk miatt mind­ket­tő­jü­ket bán­tal­maz­ta, majd egyi­kük sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber ele­jén, reg­gel, ittas és bódult álla­pot­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban meg­is­mer­ke­dett a 13 és 16 éves lányok­kal, akik a város­ban lévő egyik gyer­mek­ott­hon lakói.

Meg­ígér­te nekik, hogy autó­val oda­szál­lít­ja őket, ehe­lyett viszont egy erdős kül­te­rü­let­re vitte a sér­tet­te­ket, és bán­tal­ma­zá­suk kilá­tás­ba helye­zé­se mel­lett sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re uta­sí­tot­ta mind­ket­tő­jü­ket. Til­ta­ko­zá­suk miatt egy­más után több­ször ököl­lel meg­ütöt­te mind­két sér­tet­tet, majd a fia­ta­lab­bik sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A közel­ben meg­je­lent egy jár­őrö­ző rend­őr­au­tó, így a vád­lott mene­kül­ni pró­bált, a sér­tet­tek­kel együtt gyor­san elhaj­tott, de köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tet­tek 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az ügyész­ség, indít­ványt tett továb­bá a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­ra, vala­mint a köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vég­le­ges hatállyal bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sá­ra, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né.