Főoldal » Hírek » Bántalmazta a nevelőnőt – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 16 éves fiú ellen, aki neve­lő­nő­jét szi­dal­maz­ta, bán­tal­maz­ta, fenye­get­te

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 16 éves fiú egy sop­ro­ni gyer­mek­ott­hon lakó­ja. 2022 októ­be­ré­ben a neve­lő­nő­je épp a zseb­pénzt osz­tot­ta, és mivel a ter­helt az előző hónap egy részét „szö­kés­ben” töl­töt­te, erre az időre nem járt neki zseb­pénz. A fiú ezen fel­há­bo­ro­dott, a neve­lőt hibáz­tat­ta, és a tel­jes össze­get köve­tel­te. Ennek során szi­dal­maz­ta a neve­lő­nőt, meg is fenye­get­te, vala­mint az író­asz­ta­lon lévő dol­go­kat lesö­pör­te, és egy isko­la­tás­kát is a neve­lő­höz vágott.

A ter­hel­tet egy szo­bá­ba belé­pő fia­tal fogta le, de az elkö­ve­tő még ekkor is leköp­te a neve­lőt. A vád­lott ezután az udvar­ra ment, ahova sér­tett is követ­te és meg­pró­bál­ta elma­gya­ráz­ni a vád­lott­nak, hogy miért kapott keve­sebb pénzt. A vád­lott azon­ban nem nyu­go­dott meg, tovább szid­ta a neve­lőt és egy alka­lom­mal, két kéz­zel meg is lökte a sér­tet­tet.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és önbí­rás­ko­dás kísér­le­te miatt emelt vádat.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.