Főoldal » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Bántalmazta és zaklatta idős, beteg volt házastársát – Vádat emelt az Ügyészség – A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te és ütle­gel­te a vele közös ház­tar­tás­ban élő, járá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott volt fele­sé­gét.

A vád­irat sze­rint a nyug­dí­jas vád­lott közös ingat­lan­ban élt – szin­tén nyugdíjas- volt fele­sé­gé­vel egy sze­ge­di lakás­ban. A sér­tett élet­ko­rá­ból és beteg­sé­ge­i­ből adó­dó­an évek óta moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott volt, a vád­lott által elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek tekin­te­té­ben véde­ke­zés­re kép­te­len­nek minő­sül. A vád­lott 2019 ápri­li­sá­tól októ­be­rig ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy meg­mér­ge­zi, meg­fojt­ja, szét­ve­ri a fejét. Ezen túl­me­nő­en heten­te leg­alább 2 alka­lom­mal bán­tal­maz­ta is az ágy­ban fekvő sér­tet­tet, meg­po­foz­ta, meg­rug­dos­ta. Elő­for­dult olyan eset is, hogy a vád­lott a sér­tett járó­ke­re­tét elvet­te, meg­foszt­va így sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól. Az állan­dó féle­lem­ben élő sér­tett meg­be­szél­te test­vé­ré­vel, hogy­ha nagy baj­ban van, akkor meg­csör­ge­ti tele­fo­non, hogy érte­sít­se a rend­őr­sé­get. Erre a vád­lott figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va az utol­só, 2019. októ­ber 8-án tör­tént bán­tal­ma­zás során lehe­tő­sé­ge is nyílt. Ezt köve­tő­en a sér­tett magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lott fele­lős­ség­re voná­sá­ra a rend­őr­sé­gen.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott 2019. júli­us 12-én dél­után egy sze­ge­di ital­bolt­ban ita­lo­zott barát­nő­jé­vel, ahon­nan visel­ke­dé­se miatt kiza­var­ták, mivel agresszí­ven lépett fel az oda beté­rők­kel szem­ben. Ezt köve­tőn a vád­lott az utcán, min­den előz­mény nél­kül a gya­lo­gos átke­lő hely­nél meg­ütött egy nőt, majd az annak védel­mé­re kelők­kel is dula­kod­ni kez­dett, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va nekik.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, volt házas­tár­sa sérel­mé­re sze­mély elle­ni erő­sza­kos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, a vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let  hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.