Főoldal » Hírek » Bántalmazta volt feleségét és annak élettársát – vádat emeltek ellene- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 42 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki 2020 ápri­li­sá­ban volt fele­sé­gét és annak élet­tár­sát bán­tal­maz­ta.

2020 ápri­li­sá­ban a férfi betört volt fele­sé­ge ott­ho­ná­ba, ahol a beteg asszonyt fel­lök­te és a comb­ján egy­szer meg­rúg­ta. Ezután a vád­lott és volt fele­sé­ge élet­tár­sa között szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te vita­part­ne­rét. Az élet­társ véde­ke­zés­képp egy rudat vett magá­hoz, ezt azon­ban a táma­dó kivet­te a kezé­ből és a sér­tett fejét ütöt­te meg vele, mely­től az esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re esett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő és élet­tár­sa is könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ám a fér­fi­re mért üté­sek irá­nyá­ra és ere­jé­re figye­lem­mel fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lé­sek kelet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az eljá­rás során kelet­ke­zett 59.520 Ft bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tal fizet­tes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.