Főoldal » Egyéb kategória » Barátját bosszúból felakasztó férfi letartóztatásának fenntartását indítványozta az ügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­eme­lé­sét köve­tő­en az első fokon eljá­ró Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta annak a har­minc­ki­lenc éves kis­kun­ha­la­si ter­helt­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ellen az ügyész­ség egy szin­tén kis­kun­ha­la­si sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2016 nya­rán akként pró­bál­ta meg­lec­kéz­tet­ni az ő és szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt a sér­tet­tet, hogy utób­bi sze­mély tanyá­já­nak udva­rán éjsza­ka őt meg­vár­ta, leütöt­te, fel­akasz­tot­ta, úgy, hogy a sér­tett önakasz­tá­sá­nak lát­sza­tát igye­ke­zett kel­te­ni. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta éle­tét vesz­tet­te, a hely­színt elhagy­ta. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa meg­ta­lál­ta, majd az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tő­sök újra­élesz­tet­ték. A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szen­ve­dett.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott hatá­ro­zat sze­rint a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tör­vény­szék ezen indo­ka­it min­den­ben osz­tot­ta, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény:
http://ugyeszseg.hu/bosszubol-felakasztotta-az-ot-meglopo-gyermekkori-baratjat/