Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség » Baseball ütővel a motocross pályán – vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal vádol­ja azt a fér­fit, aki base­ball ütő­vel bán­tal­ma­zott egy moto­rost.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 ele­jén egy pécsi motoc­ross pályán keve­re­dett szó­vál­tás­ba a későb­bi sér­tet­tel, mert véle­mé­nye sze­rint az bal­eset­ve­szé­lyes módon vára­ko­zott a moto­ro­sok részé­re kije­lölt pályán.

A vita során a két férfi össze­ve­re­ke­dett. Ezt látva a sér­tett fele­sé­ge és lánya lefog­ták a vád­lot­tat, akit csak azután enged­tek el, hogy meg­nyu­go­dott. A vád­lott azon­ban hama­ro­san újra szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, és az autó­já­ból elő­vett base­ball ütő­vel több­ször meg is ütöt­te őt. A moto­ros 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott által hasz­nált base­ball­ütő az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas, így a cse­lek­mény fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­nak minő­sül, ami­ért három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben a pécsi rend­őrök jár­tak el. Pécsi Járá­si Ügyész­ség a Pécsi Járás­bí­ró­ság­nak nyúj­tot­ta be a vádat.