Főoldal » Egyéb kategória » Becsületből jeles az ügyészségi dolgozónak

A rend­őr­ség ügye­le­té­re 2019. szep­tem­ber 10-én késő este tele­fo­non beje­len­tést tett egy férfi aki elmond­ta, hogy Mis­kol­con egy áru­ház par­ko­ló­já­ban talált egy övtás­kát és sze­ret­né átad­ni a ható­ság­nak, azért hogy azt a tulaj­do­no­sa mielőbb vissza­kap­has­sa.

A beje­len­tést köve­tő­en jár­őrök érkez­tek a hely­szín­re, akik átvizs­gál­ták a táska tar­tal­mát és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy abban egy mis­kol­ci férfi sze­mé­lyes okmá­nyai és 1.200.000 forint kész­pén­ze volt.

A rend­őrök az övtás­kát és annak tar­tal­mát a beje­len­tő­től átvé­te­li elis­mer­vény elle­né­ben átvet­ték, így a tulaj­do­nos más­nap hiány­ta­la­nul vissza­kap­ta a dol­ga­it.

Az ese­tet köve­tő­en derült fény arra, hogy a becsü­le­tes meg­ta­lá­ló ügyész­sé­gi dol­go­zó, a Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség alügyé­sze, aki cse­le­ke­de­té­vel min­den­ki szá­má­ra köve­ten­dő pél­dát muta­tott.