Főoldal » Hírek » Belvárosi zebrán gázolt el két embert a nógrádi sofőr – fotóval – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Nóg­rád megyei férfi ellen, aki Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban egy gyalogos-átkelőhelyen sza­bá­lyo­san átha­la­dó gya­lo­go­so­kat gázolt el.

A 33 éves vád­lott 2022. már­ci­us 12-én este, már éjsza­kai látá­si viszo­nyok közt a nóg­rá­di megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban autó­zott. A város­köz­pont felé veze­tő úton egy táb­lá­val is jel­zett gyalogos-átkelőhelyet figyel­met­le­nül köze­lí­tett meg, – másod­per­ce­kig balra nézett egy hoz­zá­tar­to­zó­ját keres­ve – ezért nem ész­lel­te az úttes­ten már elin­du­ló 47 és 61 éves sér­tet­te­ket.

Az egy­más mel­lett hala­dó két férfi még a gép­ko­csi fék­tá­vol­sá­gán kívül lépett az úttest­re és már a belső sáv­já­ban járt, ami­kor a sofőr ész­lel­te őket. Rög­tön vész­fé­ke­zés­be kez­dett, azon­ban a bal­ese­tet már nem tudta elke­rül­ni: autó­já­nak bal első részé­vel elütöt­te őket. Az idő­sebb sér­tett súlyos arc­csont­tö­rést, kopo­nya­űri vér­zést és láb­szár­csont­ja­i­nak több­szö­rös töré­sét, míg a másik gya­lo­gos könnyebb fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset oka a férfi nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge volt: meg­szeg­te a KRESZ gyalogos-átkelőhelyekre vonat­ko­zó szi­go­rú sza­bá­lya­it, mert az ott átha­la­dó gya­lo­go­sok­nak nem adta meg az elsőbb­sé­get, hol­ott azt a helyet, ahol a gya­lo­go­sok­nak elsőbb­sé­ge van, jár­mű­vel csak foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni úgy, hogy a veze­tő elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek – akár meg­ál­lás­sal is – ele­get tud­jon tenni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült 186.166 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.