Főoldal » Hírek » Benzinkút épületébe hajtott autóval egy ittas nő – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron, itta­san, egy újbu­dai ben­zin­kút kira­kat­üve­gén keresz­tül behaj­tott a ben­zin­kút kávé­zó­já­ba.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. augusz­tus 2-án, dél­után, a XI. kerü­let­ben, itta­san veze­tett, ami­kor a Bala­to­ni úton lévő ben­zin­kút­nál elvesz­tet­te az ural­mát a gép­jár­mű felett és a ben­zin­kút kira­kat­üve­gén keresz­tül a kávé­zó rész­be haj­tott. Sze­ren­csé­re senki nem sérült meg. A nővel szem­ben a hely­szín­re érke­ző jár­őrök intéz­ked­tek, majd őt az ille­té­kes rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták.

A vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en alko­holt fogyasz­tott.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 51 éves nőt ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a nővel szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.