Főoldal » Egyéb kategória » Bestiális nemi aktus Erdőbényén

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2018. júli­us hónap köze­pén a késő dél­utá­ni órák­ban Erdő­bé­nye tele­pü­lé­sen meg­ke­res­te egy nő isme­rő­sét azzal a cél­lal, hogy sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sít­sen vele. Koráb­bi isme­ret­sé­gük­ből tudta, hogy a sér­tett nő abban az eset­ben, ha ittas, könnyeb­ben haj­lan­dó nemi aktus­ra, ezért 1 liter pálin­kát és 2 liter sört vitt magá­val.

A pálin­ká­val kizá­ró­lag a nőt kínál­ta, aki azt nagy­részt elfo­gyasz­tot­ta, ő sört ivott. Ezután a jelen­tős mér­ték­ben leit­ta­so­dott, és már véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tú nővel közö­sült, amely­nek során azon­ban a nőt sze­mé­rem részén és test szer­te, több eset­ben olyan dur­ván meg­ha­rap­ta, hogy kiter­jedt hám­hor­zso­lá­sos és zsír­szö­vet ron­cso­lá­sos sérü­lé­se­ket oko­zott.

A testi sérü­lé­sek 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú­ak let­tek volna, ame­lyek elszen­ve­dé­se a sér­tett szá­má­ra az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt. Az aktus végez­té­vel a férfi a nő laká­sá­ban aludt, más­nap kora reg­gel távo­zott, ami­kor meg nem cáfol­ha­tó elő­adá­sa sze­rint a nő is fel­kelt a még meg­ma­radt pálin­kát meg­it­ta és vissza­fe­küdt alud­ni.

A sér­tett azon­ban a reg­ge­li órák­ban laká­sá­ban elha­lá­lo­zott, a pos­tás talált rá. Halá­lát alko­hol­mér­ge­zés okán kiala­kult lég­zé­si és kerin­gé­si elég­te­len­ség okoz­ta.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő – egyéb­ként külö­nös és több­szö­rös vissza­eső – vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.