Főoldal » Hírek » Bicskás rablás egy szál cigarettáért – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 16 éves és egy 14 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020 októ­be­ré­ben, dél­után, Ózdon, az autóbusz-pályaudvar váró­ter­mé­ben talál­koz­tak a kis­ko­rú sér­tett fiú­val, aki köszönt is nekik, mivel a fia­ta­lab­bik vád­lot­tat ismer­te, egy isko­lá­ba jár­tak.

Az üdvöz­lést a vád­lott viszont azzal viszo­noz­ta, hogy ciga­ret­tát kért a sér­tet­től, aki erre elő­vet­te ciga­ret­ta­tár­cá­ját és meg­mu­tat­ta, hogy nála csak egy szál maradt, azt nem adná oda. A vád­lott azon­ban el akar­ta venni a ciga­ret­tát, de a sér­tett zseb­re tette a tár­cát. Ekkor beavat­ko­zott az idő­seb­bik vádlott-társ és azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy nála van olyan, amire az embe­rek job­ban haj­la­nak, vala­mint azt is mond­ta, hogy bajok lesz­nek. Ezután a háti­zsák­já­ból egy össze­csuk­ha­tó bics­kát vett elő, azt szét­nyi­tot­ta, ettől a sér­tett meg­ijedt. Be akart mene­kül­ni a váró­te­rem­be, de a fia­ta­lab­bik vád­lott a ruhá­za­tá­nál fogva vissza­húz­ta őt, mire félel­mé­ben inkább oda­ad­ta neki a ciga­ret­tát.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.