Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítás az ittas borsodi férfi ügyében, aki megrongálta a rendőrautót és rátámadt a rendőrökre – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt elren­delt nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két napon belül befe­jez­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. janu­ár 24-én 23 óra körül a rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­tak egy bor­so­di ingat­lan előtt tar­tóz­ko­dó csa­lá­dot. Ami­kor a rend­őrök szol­gá­la­ti autó­juk­kal meg­áll­tak a ház előtt, az ittas férfi azon­nal oda­lé­pett a rend­őr­au­tó­hoz és bele­rú­gott annak bal első sár­vé­dő­jé­be, amely ettől jelen­tő­sen behor­padt.

A jár­őrök kiszáll­tak a jár­mű­ből és fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra. Az elkö­ve­tő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, táma­dó­an lépett fel a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­kel szem­ben és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg őket. A férfi eköz­ben meg­ra­gad­ta az egyik rend­őr ruhá­za­tát és rán­gat­ni kezd­te a kabát­já­nál fogva, amely­ben az őt vissza­tar­ta­ni pró­bá­ló hoz­zá­tar­to­zói sem tud­ták meg­aka­dá­lyoz­ni. A férfi még azután sem hagyott fel az erő­szak­kal, hogy a másik rend­őr könny­fa­kasz­tó spray-t hasz­nált vele szem­ben, végül testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val vit­ték föld­re, ahol keze­it hát­ra­bi­lin­csel­ték.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként az elkö­ve­tőt, aki rész­ben elis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét.  A gya­nú­sí­tott a rend­őr­au­tó meg­rú­gá­sá­val 127.739 forin­tos ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az őri­zet­ben lévő fér­fit a mai napon állít­ja bíró­ság elé az Encsi Járás­bí­ró­sá­gon.