Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség a lengyel embercsempészt – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a mai napon az ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a  len­gyel állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt tizen­egy, magát szír állam­pol­gár­nak valló ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart kis­bu­szá­val Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni.

A gya­nú­sí­tott a Len­gyel­or­szág­ban bérelt jár­mű­be 2020. októ­ber 24-én este Baja kör­nyé­kén vette fel a határ­át­ke­lő­he­lye­ket meg­ke­rül­ve, ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ra érke­ző sze­mé­lye­ket, hogy őket az ország­ha­tár enge­dély nél­kü­li átlé­pé­sé­vel azután Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa.

A gya­nú­sí­tott mind­er­re a meg­elő­ző napok­ban még Len­gyel­or­szág­ban, egy isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től kapott meg­bí­zást, majd a tele­fon­já­ra érke­ző uta­sí­tá­sok alap­ján járt el. Amennyi­ben sike­rült volna a szír állam­pol­gá­ro­kat Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, úgy Kato­wi­cé­ben fejen­ként 1500 zloty-t kapott volna a meg­bí­zó­já­tól.

A gya­nú­sí­tott a tizen­egy fér­fit a 8. számú főút­vo­na­lon szál­lí­tot­ta a kis­busszal, ami­kor 2020. októ­ber 24-én este kilenc óra után Vár­pa­lo­ta - Inota közel­ben a rend­őrök iga­zol­tat­ták és elfog­ták.

Az ügyész a táv­meg­hall­ga­tás­sal tar­tott tár­gya­lá­son bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a vád­lott kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a fér­fit a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki a vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben, és ezért 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az íté­let ellen a vád­lott fel­leb­be­zés­sel élt, így az nem jog­erős.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-embercsempesz-es-tiz-illegalis-migrans

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-embercsempesz-12