Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség » Bíróság előtt a moldáv embercsempész-a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott azt a mol­dáv fér­fit, aki 2020 novem­be­ré­ben hét kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi isme­ret­len sze­méllyel tör­tént meg­ál­la­po­dás alap­ján a magyar-szerb határ köze­lé­ben az álta­la veze­tett autó­ba fel­vett hét szír állam­pol­gárt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re ember­csem­pé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel érkez­tek, majd azért, hogy nekik az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyújt­son, a jár­mű­vel az oszt­rák határ irá­nyá­ba elin­dult. A rend­őrök az M1-es autó­pá­lyán a fér­fit ellen­őr­zés alá von­ták, így cse­lek­mé­nye lelep­le­ző­dött.

Az ille­gá­lis beván­dor­lók a hazá­juk­ból a cél­ál­lo­más­ra tör­té­nő érke­zés érde­ké­ben fejen­ként 3500 eurót fizet­tek volna az isme­ret­len sze­mély­nek, aki abból a szál­lí­tás sike­res lebo­nyo­lí­tá­sát köve­tő­en fizet­te volna ki a gya­nú­sí­tot­tat.

A Bics­kei Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, a ter­hel­tet öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint a vád­lott által hasz­nált gép­jár­mű elkob­zá­sát ren­del­te el. A bíró­ság dön­té­se fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban jog­erős.