Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a több rendőrt is fenyegető ittas férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy bor­so­di fér­fit.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a közép­ko­rú férfi 2022. júni­us 25-én este nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd 23 óra körül egy ózdi nem­ze­ti dohány­bolt előtt bará­ti tár­sa­sá­gá­val továb­bi sze­szes italt fogyaszt­va han­gos­ko­dott. A tár­sa­ság agresszív, meg­bot­rán­koz­ta­tó maga­tar­tá­sa miatt a dohány­bolt eladó­ja segély­hí­vás­ban rend­őri intéz­ke­dést kért.

A beje­len­tés­re három, az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ban szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr érke­zett a hely­szín­re, majd a beje­len­tő meg­hall­ga­tá­sát köve­tő­en a fér­fi­val és továb­bi négy sze­méllyel intéz­ked­tek. A férfi és két társa a több­szö­ri rend­őri fel­szó­lí­tás elle­né­re is tovább foly­tat­ta sza­bály­sér­tő maga­tar­tá­sát, ezért őket az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták.

A küz­dő­spor­tok­ban jára­tos, erős test­al­ka­tú férfi a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban az elő­ál­lí­tá­sá­ban meg­erő­sí­tő erő­ként köz­re­mű­kö­dő két rend­őrt szi­dal­maz­va meg­ve­rés­sel fenye­get­te meg, majd a kapi­tány­ság folyo­só­ján vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr őrmes­tert is több­ször ugyan­így fenye­get­te agresszí­van felé lépve, miköz­ben egy jelen lévő másik rend­őr irá­nyá­ba is fenye­ge­tő­en indult meg.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Az elkö­ve­tő sem a gya­nú­sí­tás köz­lé­se, sem őri­ze­té­nek elren­de­lé­se ellen nem élt panasszal, val­lo­mást tett, cse­lek­mé­nyét kez­det­ben csak rész­ben ismer­te el, majd az egyik rend­őr által test­ka­me­rá­val rög­zí­tett fel­vé­tel elé tárá­sát köve­tő­en tel­jes körű­en beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a mai napon az Ózdi Járás­bí­ró­ság elé állít­ja.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a tár­gya­lá­son vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.