Főoldal » Archív » Börtönből telefonált a csaló – vádemelésre került sor

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 35 éves bün­te­tett elő­éle­tű béké­si férfi ellen, aki bör­tön­ben ülve, tele­fo­non keresz­tül csalt ki 380.000,- Ft-ot egy hiszé­keny gyo­ma­end­rő­di fér­fi­tól.

A vád­lott a vád­be­li idő­szak­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­té­sét töl­töt­te a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön Nagy­fai Objek­tu­má­ban, ahon­nan 2017. júli­us 14-18-a között több alka­lom­mal tele­fo­non fel­hí­vott egy gyo­ma­end­rő­di fér­fit és pénz-, ille­tő­leg tárgy­nye­re­mény­re hivat­ko­zás­sal meg­té­veszt­ve őt külön­bö­ző össze­ge­ket csalt ki tőle. A vád­lott első alka­lom­mal 2017. júli­us 14-én hívta fel a sér­tet­tet, álné­ven mutat­ko­zott be, magát valót­la­nul egy sze­ren­cse­já­té­ko­kat szer­ve­ző zrt. mun­ka­tár­sá­nak adta ki és azt állí­tot­ta, hogy a sér­tett 100.000,- Ft kész­pénzt és egy 150.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­font nyert egy sor­so­lá­sos játék­ban, azon­ban a nye­re­mény kéz­hez­vé­te­le érde­ké­ben követ­nie kell a vád­lott uta­sí­tá­sa­it. A sér­tett, a vád­lott kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en, a hívást köve­tő­en elment egy bank­au­to­ma­tá­hoz és azon keresz­tül – a tud­tán kívül – három alka­lom­mal össze­sen 45.000,- Ft-tal fel­töl­töt­te külön­bö­ző hívó­szá­mú tele­fon­ké­szü­lék egyen­le­gét, majd pedig 90.000,- Ft-ot kül­dött el egy pénz­in­té­ze­ten keresz­tül a vád­lott barát­nő­je részé­re. A vád­lott még ugyan­az­nap rávet­te ismét a téve­dés­ben lévő sér­tet­tet, hogy két külön­bö­ző tele­fon egyen­le­gét 15-15.000,- Ft-tal ismét tölt­se fel.

A vád­lott két nap múlva, 2017. júli­us 16-án már kora dél­előtt ismét hívta a sér­tett fér­fit és azzal a hamis ürüggyel, hogy egy admi­niszt­ra­tív téve­dés miatt újra kell kez­de­ni a nye­re­mény­já­té­kot, arra vette rá, hogy ismét 75.000,- Ft-tal tölt­se fel négy külön­bö­ző tele­fon egyen­le­gét. Más­nap reg­gel, júli­us 17-én a vád­lott ismét tele­fo­nált, ez alka­lom­mal a sér­tett a vád­lott meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként 65.000,- Ft-ot kül­dött a vád­lott barát­nő­je részé­re. Más­nap reg­gel meg­is­mét­lő­dött a hívás, ekkor 75.000,- Ft-ot adott fel a sér­tett a vád­lott barát­nő­je részé­re.

A vád­lott 10 alka­lom­mal volt bün­tet­ve túl­nyo­mó­részt vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő bűn­is­mét­lő; más ügy­ből kifo­lyó­lag jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fit kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze őt a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re és a több mint 220.000,- Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.  Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.