Főoldal » Egyéb kategória » Brazíliából óvszerekbe és takarókba rejtve hozott Magyarországra kokaint – vádemelés – Fotókkal

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt emelt vádat egy nő ellen, aki Bra­zí­li­á­ból hozott Magyar­or­szág­ra koka­int.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 31 éves bra­zil nő anya­gi gond­jai miatt – Bra­zí­li­á­ban egy férfi meg­bí­zá­sá­ból – elvál­lal­ta, hogy egy bőrönd­be rejt­ve koka­int hoz Buda­pest­re. A bőrön­döt a magyar repü­lő­té­ren egy másik nőnek kel­lett volna átad­nia, aki – egy elő­ze­te­sen meg­is­mert fény­kép alap­ján – keres­te volna a vád­lot­tat.

A nő átvet­te a bőrön­döt, amely­ben 300 darab gumi­óv­szer volt meg­tölt­ve koka­in­nal. Eze­ket a meg­bí­zó még taka­rók­ba is bevarr­ta. A vád­lott 2019. feb­ru­ár 10-én, a késő esti órák­ban érke­zett meg a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re, ahol a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök ellen­őriz­ték és meg­ta­lál­ták a kábí­tó­szert. A nőt a Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság elfog­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nő ellen külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által az eset­ről koráb­ban köz­zé­tett, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/60-millios-kokainszallitmany#1