Főoldal » Hírek » Brutális állatkínzás miatt emeltek vádat egy hartai férfi ellen Kalocsán- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020. ápri­lis végén Har­tán a szom­széd­ja tyúk­ja­it meg­foj­tó kutyá­ját egy bal­tá­val több­ször fejbe ütöt­te, majd az álla­tot egy lánc­cal a motor­ke­rék­pár­ja után kötöt­te és kihúz­ta a közel­ben lévő tóhoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 nya­rán vásá­rolt egy staf­fords­hi­re bull ter­ri­er szuka kutyát, az álla­tot a har­tai lakó­há­zá­nak udva­rán lán­con tar­tot­ta. A kutya 2020. ápri­lis 30-án kora dél­után átszö­kött a szom­széd ház udva­rá­ra, ahol meg­foj­tott három tyú­kot. A vád­lott ekkor nem volt ott­hon, ezért a szom­széd tele­fo­non érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről és az álla­tot a lán­cá­nál fogva haza­ve­zet­te.

Miu­tán a vád­lott haza­ért, elő­vett egy bal­tát, majd meg­ra­gad­ta a kutya nya­kán lévő lán­cot és a jobb kezé­ben lévő balta élé­vel több­ször fejen ütöt­te az ebet azért, hogy elpusz­tít­sa. Az állat pró­bált sza­ba­dul­ni, de nem tudott meg­moz­dul­ni. A vád­lott rálé­pett a lába­i­ra, hogy ne tud­jon elme­ne­kül­ni és tovább ütöt­te a bal­tá­val.

Ezután a vád­lott a kutyát a nya­kán lévő lánc­cal kihúz­ta az utcá­ra és a lánc­nál fogva a segéd­mo­tor­ke­rék­pár­ja után kötöt­te. A vád­lott a jár­mű­vel a házá­tól mint­egy 1 km-re lévő Kékesi-tó mel­let­ti nádas­hoz húzta az ebet. Útköz­ben az állat pró­bált fel­áll­ni, dobál­ta magát, de a motor­ral nem tudott lépést tar­ta­ni. A vád­lott végül a tó déli olda­la mel­let­ti úttes­ten meg­állt és a kutyát a lán­cá­nál fogva a nádas szé­lé­ig húzta. Itt leszed­te róla a lán­cot, majd az álla­tot hát­ra­hagy­va haza­mo­to­ro­zott. Az állat más­nap vissza­ment vád­lott házá­hoz.

A Kalo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói érte­sí­tet­ték egy állat­vé­dő ala­pít­vány mun­ka­tár­sa­it, akik a sérült ebet állat­kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­gyó­gyí­tot­ták. Az álla­tot ezután örök­be fogad­ták. Az ember­te­len módon vég­re­haj­tott állat­kín­zás a kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

A bün­te­tett elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság dönt.